8.Spojování duší.

14. září 2010 v 17:12

Z vašeho srdečního centra vyzařuje světlo do srdečního centra druhého člověka. Nad vámi oběma je Solární světlo tvořící spolu s vámi trojúhelník světla. Dochází ke spojení duší.

Spojování duší je cesta k probuzení srdečních center a projevování lásky duše druhým lidem. Je to důležitá schopnost, kterou můžete využívat k rozvoji svých vztahů. Povedu vás při vytváření obrazců světla mezi vámi a druhými lidmi, pomocí kterých se budete spojovat s jejich duší. Tyto obrazce si můžete nejprve zkoušet o samotě, ve své mysli. Až si je dostatečně procvičíte, můžete je snadno a automaticky vytvářet kdekoliv iv přítomnosti ostatních. Obrazce světla nebo vaše představy, které budete pro navození spojení s duší používat, nemusí vypadat přesně podle návodu. Hrajte si s navrhovanými obrazy a používejte je tak, aby to fungovalo vám. Můžete si je změnit, dále jejich rozvinout, nebo si vytvořit obrazy zcela jiné, podle svých potřeb.

Spojování duší je způsob, jak vyzařovat k lidem lásku. Při slově "vyzařovat" si možná představíte, že někomu posíláte lásku. Ve skutečnosti však nejde o posílání lásky. Druzí lidé od vás lásku přijímají v okamžiku, kdy ji začnete vyzařovat, a to na základě principu rezonance. Možná jste to zažili: setkali jste šťastného člověka, a najednou jste se sami rozhodli cítit se také šťastnější. To není tím, že by vám ten druhý něco dal, ale že jste začali rezonovat s jeho vibracemi štěstí. Štěstí, které jste pocítili, nebylo jeho, ale vaše vlastní. Mohli jste si vybrat, zda v dané chvíli prožijete štěstí, nebo ne. Stejně tak, když se spojujete na úrovni duší, nejde o to, že byste posílali druhým energii. Vyzařuje různé kvality lásky duše, protože je sami přečtete. Pokud je lidé vnímají, je to proto, že rezonují s kvalitami lásky, které vyzařuje, a rozhodnou se jejich cítit.
Zavřete na chvíli oči a nechte do své mysli vejít obraz nějakého člověka, se kterým se budete spojovat v rovině duší a ke kterému budete vyzařovat svou lásku. Může to být někdo konkrétní, s jehož duší se budete kontaktovat a rozvíjet tak váš vztah, nebo někdo zatím neznámý, s kým jste se ještě nesetkali, například vaše spřízněná duše. Můžete se spojovat s duší svých přátel nebo milovaných, s dětmi, rodiči, příbuznými nebo s kolegy. Je možné spojit se i s lidmi, kterých jste znali kdysi, nebo s nimiž se teprve setkáte. Můžete se spojovat i s někým, kdo již zemřel a chcete s ním nějak dokončit vztah, nebo s někým, kdo je v kómatu, a chcete ve vašem vztahu pokračovat, neboť duše při svém spojování překračují čas a prostor.

Vytvořte spojnici světla mezi vaším srdečním centrem a srdečním centrem druhého člověka.

Představte si, že člověk, kterého jste si pro toto spojení vybrali, stojí přímo před vámi. Nechte jeho obraz postupně rozplynout, až před sebou budete mít pouze zářivé světlo jeho srdečního centra. Zavolejte si svou duši. Sledujte, jak klesá z vašeho hlavového centra do srdečního centra. Pozorujte, jak se drahokam ve vašem srdečním centru spojuje s drahokamem vaší duše. Při tomto spojení si můžete představit jiskřivé, třpytící, jakoby diamantové světlo vyzařující z vašeho primárního srdečního centra. Představte si paprsek světla vycházející z vašeho srdečního centra a dotýkající se srdečního centra druhého člověka. Použijte k tomu jakýkoli obraz nebo představu, která je vám blízká. Někteří lidé si představují paprsek světla spojující obě střediska. Jiní vnímají šňůru, vlákno nebo úzký zda široký pás světla, popřípadě třpytivé paprsky světla proudící z jejich srdečního centra do srdečního centra druhého člověka. Můžete zaznamenat paprsky vystupující z vašeho centra jeden za druhým, nebo vnímat nepřetržitý proud. Nebo budete mít jen pocit, že vaše srdeční centrum je čím dál zářivější, až jeho světlo "pohne" srdečním centrem člověka, se kterým se spojujete. Na konkrétním obraze až tak nezáleží, nejdůležitější je vjem spojení mezi srdečními centry vás oba.
Jako symbol pro spojení srdcí používám obraz světelné spojnice. Vyberte si však jakýkoliv obraz nebo představu, která vám pomůže a při setkání s lidmi připomene, abyste se s nimi spojili v srdcích. Samozřejmě nevadí, když nepoužijete vůbec žádnou představu. Zpočátku, když se teprve začínáte učit spojování duší, je ze všeho nejdůležitější váš záměr spojit se s lidmi v srdci.

Spojte se s duší druhého člověka.

Druhou důležitou součástí spojování duší je uvědomování si své duše a duše druhého člověka, zatímco vytváříte spojení mezi srdečními centry vás obou. Tím také posilujete své spojení se svou duší. Budete si stále více uvědomovat, že máte s druhými spojení na úrovni duše, které je důležitější než vaše spojení na úrovni osobnosti. Když se takto spojujete s dušemi jiných lidí, budete snadněji dělat to, co respektuje jejich duši, namísto abyste podléhaly přáním jejich osobnosti.
Nyní ještě jednou spojte linií světla vaše srdce a srdce člověka, kterého jste si vybrali pro vysílání lásky. Prozkoumejte co nejdůsledněji, jak vnímáte jeho duši. Můžete ji přečíst různé. Při spojení vašich duší vás třebas zaplaví více lásky, soucítění nebo míru. Nebo prožijete silnější spojení se svou vlastní duší. Možná zaznamenáte více světla. Objevte co nejvíce o vašem spojení duší a prozkoumejte, jak se liší od spojení vašich osobností. Nechte odvál vaše osobnostní spory a oceňujte krásu a světlo duše tohoto člověka. A pokud při spojování necítíte téměř nic, nevadí. Váš záměr spojit se s duší druhého sám o sobě vede k tomuto spojení.

Představte si nad vámi dvěma Solární světlo.

Třetím, posledním krokem při spojování duší je představit si nad vámi oběma Solární světlo, zatímco tvoříte mezi svým srdečním centrem a srdečním centrem druhého člověka světelné spojnice. To vnese do vašeho vztahu nejvyšší lásku a světlo jednoty a spojí vás obou ve vyšším poslání. Přidává to také Solární světlo do vašich interakcí a vnáší do vašeho vztahu harmonii, krásu, rovnováhu a jasnost. Každý okamžik, kdy se soustředíte na Solární světlo, rozšiřuje vaše možnosti vzájemné lásky. Když se spojujete v rovině duší a myslíte při tom na Solární světlo, pomůže vám to snadněji prožívat svou duši a vyzařovat její lásku.
Udělejte si spojnici světla mezi vaším srdečním centrem a člověkem, se kterým jste se právě spojovali. Uvědomte si nad vámi oběma Solární světlo. Dívejte se, jak k vám shora směřuje ze solárního světla paprsek světla, jak klesá středem vašeho hlavového centra do vašeho srdečního centra, vychází z něj ven a proudí po spojnici vašich srdcí směrem k srdečnímu centru toho druhého. Solární světlo proudí také dolů do hlavového centra tohoto druhého člověka, odtud do jeho srdečního centra, z něho pak proudí k vám, do vašeho srdečního centra.
Postavili jste trojúhelník světla mezi vámi, solárním světlem a druhým člověkem. Solární světlo je na vrcholu. Základnou trojúhelníku je spojnice mezi vaším srdečním centrem a centrem druhého člověka. Tímto trojúhelníkem obíhá Solární centrum. Když vytvoříte spojnici světla mezi vaším srdečním centrem a srdečním centrem nějakého jiného člověka, vyladíte se na svou duši a na duši toho druhého a pak do tohoto spojení vneste Solární světlo, navozuje spojení duší - spojujete se s druhými na úrovni duší.
Já používám Solární světlo jako výše světlo prohlubující a směřující vaše vztahy. Můžete však používat i jiné výše světla, které vás oslovují a vyhovují vám. Mohou to být hvězdy, nějaká vyšší bytost, například anděl, bytost světla, Mistr, Bůh či Bohyně, jsoucnu, a podobně. Důležité je být si při své práci vědomi světla vyššího, než jsou obě vaše duše, které vás při spojování vede. Solární světlo harmonizuje a vyrovnává, pozdvihuje energii mezi vámi, přitahuje vaše vědomí výše, ke světlu. Zpočátku tvořte vrchol vašeho trojúhelníku solárním světlem, později si však můžete vyzkoušet i jiné typy světla, které vás při spojování duší povedou.

Pozvěte při spojování duší do svého srdečního centra bytost lásky.

Svým vztahem můžete při spojování duší prospět i tím, že si do srdečního centra pozvete bytost lásky. Můžete ji požádat, aby vám svou přítomností pomohla přečíst více lásky a láskyplnější také jednat. Bytost lásky vám může pomoci ve složitých situacích, nebo když potřebujete sílu a odvahu milovat láskou duše. Spojte se v rovině duší s jedním z lidí, které jste si vybrali. Mezi srdečními centry vás oba si vytvořte spojnici, linii světla, spojte se s duší druhého člověka a nad vámi oběma si představte Solární světlo. Do svého srdečního centra pozvěte bytost lásky a přitom si všímejte jakékoli změny ve svém prožívání. Pohrajte si ve své mysli s představou sebe sama, jako milujete, myslíte a jednáte jako bytost lásky. Ptejte se sebe samých: "Jak bych já, jako bytost lásky, projevil / a tomuto člověku lásku své duše?" Ať bytost lásky probouzí vaši schopnost milovat jemně, moudře a se soucítění. Děláte to, co je láskyplné a moudré. Nejde vám o uspokojování osobností lidí, ale o to, abyste je posilovaly v růstu a duchovním zrání.

Věnujte pozornost své energii, abyste znali zda je vaše láska přijímána.

A teď po procvičování spojování na úrovni duší, se můžete naučit několik principů vyzařování lásky. Tak se připravíte na vyzařování různých kvalit lásky duše, kterými se budete zabývat v dalších kapitolách. Tyto principy vám ukazují, jak funguje energie - jak poznat, zda se druzí rozhodli s vaší láskou rezonovat, jak zesílit vaše vyzařování lásky, nebo jak poznat, kdy s vyzařováním přestat.

Spojte se s duší člověka, kterého jste si zvolili. Představte si mezi vašimi dvěma srdečními centry spojnici světla. Nad vámi oběma záři Solární světlo. Vnímejte svou duši a duši toho druhého člověka. Vyzařujte k němu lásku - lásku, která pozvedá, zjemňuje a posiluje. Na základě sebepozorování poznáte, zda je vaše láska přijímána. Věnujte pozornost svým pocitům, myšlenkám a energii. V případech, kdy ten druhý vaši vyzařovanou lásku přijímá, se budete při této své vnitřní práci cítit otevřenější, rozšířenější, radostnější a láskyplnější. Také váš vlastní kontakt s vaší duší a její vnímání vám může jít snadněji.

Nespoléhejte se na vnější reakce druhých. Ty nemusí přesně vypovídat o tom, zda druzí vaši lásku přijali. Někdy lidé vůbec nijak nezareagují, v žádné podobě, ve které byste mohli měřit nebo pozorovat. Jindy se najednou začnou chovat jinak, s větší láskou nebo se více otevřou. Vaše rostoucí schopnost prožívat svou duši a zesílená schopnost vyzařovat její lásku jsou důležitějším ukazatelem než vnější reakce druhých. Pokud roste když svítí vaše vnitřní radost a jde vám to snadno, znamená to, že druzí rezonují s láskou, která vyzařuje.

Pokud je vaše vyzařována láska přijímána, začněte ji vysílat ještě intenzivněji.

Když poznáte, že druzí vaši lásku přijímají, můžete ji začít vysílat intenzivněji. Máte několik možností. Jednou z nich je přečíst při spojování duší co nejdokonaleji určitou kvalitu lásky, která vyzařuje. Dále můžete vyzařovat ze svého srdečního centra různé kvality světla do srdečního centra druhého člověka. Vyzařujte prostřednictvím svého srdce například příjemné, uklidňující, jemné světlo. Naplňte ho růžovou barvou. Vytvořte zářící světlo nebo experimentujte se světlem pulzujícím.

Když zesílíte svou vyzařovanou lásku, lidé na ni někdy nejen odpoví, ale ještě ji posílí. Jak to poznáte? Díky svým povznášejícím pocitům - prostoupí vás ještě větší vnitřní radost, světlo a prožitky lásky. To je jedna z odměn, která vás za vaši vnitřní práci při spojování duší čeká. Budete mít radost ze hry s ostatními, kteří na vaše vysílání odpoví a začnou rezonovat s láskou duše, kterou vysíláte. Kdykoliv k něčemu takovému dojde, posunuli jste se ve své schopnosti poznávat svou duši a probouzet své srdeční centra a pomohli jste k témuž i lidem, s nimiž se spojujete. Procvičujte si dnes spojování duší s nejrůznějšími lidmi a zesilte své vyzařování lásky pokaždé, když budete cítit, že je to namístě.

Naučte se poznat, kdy s vyzařováním lásky přestat.

V určitém bodě nastane okamžik, kdy je třeba se spojováním duší přestat. V té chvíli jste druhému dali vše, co může přijmout a použít. Někdy může k tomu dojít téměř ihned po započetí vyzařování. Jindy to trvá déle. lidé s vámi postupně začínají rezonovat, odpovídají na vaše spojování duší a energie mezi vámi se stupňuje. Vždy však najdete moment, kdy je vaše spojení dovršenou, a pak je načase spojování duší ukončit. Tuto chvíli znáte, pokud budete věnovat pozornost sami sobě. Může vyprchat vaše radost nebo vám spojování nepůjde tak snadno. Nebo prostě přestanete, bez toho, abyste rozebírali nebo věděli proč. Můžete mít také pocit, že se musíte o spojení velmi snažit, tisknout energii nebo na něm složitě pracovat. V takovém případě by vás další spojování jen vyčerpávaly, protože vaše energie nemá kam jít. (Ten druhý člověk se přitom bude cítit v pohodě.) Pokud vám spojování už nejde hladce, přestaňte s ním. Vydali jste všechnu lásku, která je v dané chvíli nutná.

Nehledejte konkrétní výsledky, podle kterých byste poznali, zda vaše spojování zafungovalo. Nečekejte konkrétní podobu, v jaké se vaše vnitřní práce projeví, ani přesný čas, kdy k tomu dojde. Spojování duší nevede k žádným předem určeným či garantovaným výsledkem, protože nikdy nevíte, jak se druzí rozhodnou na vaši vyzařovanou lásku reagovat. Při spojování duší pracujte vevnitř, je to hra duší. Práce na této úrovni může přinést mnohé pozitivní a silné změny jak ve vás, tak ve vašem vztahu, i když to není vaší hlavní motivací.

Lásku k druhým můžete vyzařovat také bez obrazů, které jste se teď naučili. Kroky, kterým jsem vás zde učil, vám pomohou navazovat spojení srdcí a spojení duší s druhými lidmi, při čem vás vede výše světlo. Jakmile se to naučíte, můžete se rozhodnout nadále tyto obrazy či představy používat, nebo si můžete vytvořit své vlastní, nebo budete vyzařovat lásku jednoduše bez jakýchkoli obrazů a představ. Objevujte své cesty, jak navazovat s lidmi výše, láskyplné spojení.
lidé, s nimiž se spojujete, si nemusejí být vašeho kontaktu vědomi. Posíláte světlo jejich duši za pomoci vedení vyššího světla. Když se takto s lidmi spojujete, měníte sebe a svou realitu, ne tady je. Budujete rezervoár lásky, která se později může projevit prostřednictvím láskyplných činů, slov a řízení. Můžete však samozřejmě naučit i druhých, jak se s vámi spojovat na úrovni duše. Poté mohou pracovat na tom, aby si i oni změnily svou realitu, jak to děláte vy.

Vyzařování lásky pomocí spřažení duší je bezpečné. Spojováním duší nemůžete druhých nikdy ovládnout, stejně jako oni nemohou ovlivňovat či kontrolovat vás. Když vyzařuje lásku duše, vyzařuje jemnou, nádhernou energii lásky. lidé ji použijí tak, jak budou chtít, nebo ji mohou zcela ignorovat. Vyzařování lásky je vždy dar energie, který může druhých posílit, nabídnout jim příležitost probudit své srdeční centra a - pokud se pro to rozhodnou - znát i více lásky.

Když k vám lidé vyzařují lásku, je vždy na vás, zda ji použijete a budete na ni reagovat. Svým vyzařováním vám dávají dar lásky, který vás v každém případě posílí. Můžete ho použít ke svému pozvednutí, expanzi, prohloubení své moudrosti, vitality nebo prožitků lásky. Poděkujte druhým za lásku, kterou vám nabízejí, když se s vámi spojují na úrovni duše, a vyzařujte k nim jako odpověď i vy lásku své duše.

Spojování duší.

HRA Duše

Spojte se s lidmi tak, že vytvoříte světelnou spojnici mezi vaším a jejich srdečním centrem. Představte si Solární světlo nad vámi oběma, jak proudí dolů a prochází vašimi hlavovými centry a tvoří spolu s vámi trojúhelník světla. Procvičujte si spojování duší s nejrůznějšími lidmi, při nejrůznějších aktivitách. Vyberte si z následujících způsobů, jak prožívat spojování duší.
1.Spojte se se svou duší a představujte si, že jí jste. Pozorujte veškeré změny ve svých pocitech nebo v tom, jak říkáte či reagujete.
2.Spojte se se svou duší a vnímejte duše druhých lidí. Všímejte si při tom, zda se mění vaše pocity zda smýšlení o těchto lidech, způsob, jakým s nimi mluvíte, nebo postoj k dalším krokem, které chcete podniknout.

3.Při spojování duší věnujte pozornost solárnímu světlu nad sebou. Pozorujte, jak podporuje harmonii, krásu, rovnováhu a jasnost vašich kontaktů s lidmi. Objevujte, jak se vaše vztahy každým okamžikem zdokonalují a jsou stále krásnější.

4.Pozvěte si do srdečního centra bytost lásky v nejrůznějších situacích. Uvědomte si, jak jinak byste jednali, mysleli a cítili, kdybyste v daných situacích milovali jako bytost lásky.

5.Spojte se s duší svou a druhých lidí a vyzařujte k těmto lidem lásku. Pozorujte při tom svou energii. Pokračujte tak dlouho, dokud budete cítit, že mate rozšířené vědomí a jste ve vyšších energiích.

6.Až vám dnes přijde někdo na mysl, spojte svoji duši s jeho duší a vyzařujte k němu lásku, místo abyste o něm dále přemýšleli.
 

3 lidé ohodnotili tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.